Voorwaarden

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN van VAN HATTEM BETIMMERINGEN gevestigd te Genemuiden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Van Hattem Betimmeringen : de V.O.F. Van Hattem Betimmeringen & Zn. , gevestigd en zaakdoende te Genemuiden en bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Regio Zwolle onder nummer. Hierna te noemen Van Hattem Betimmeringen.
b. De opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die een overeenkomst met Van Hattem Betimmeringen sluit, een offerte aan Van Hattem Betimmeringen vraagt of met Van Hattem Betimmeringen in onderhandeling treedt over het sluiten van een overeenkomst.
c. Aanbieding: de door Van Hattem Betimmeringen aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte en/of prijsopgave.
d. Opdracht: iedere door opdrachtgever aanvaarde aanbieding.
e. Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten (al dan niet met bijlevering van materialen) en/of de levering van goederen dan wel arbeid tot stand komt tussen Van Hattem Betimmeringen en de opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze handelsvoorwaarden van toepassing op alle zakelijke contacten tussen Van Hattem Betimmeringen en zijn opdrachtgever en maken zij een onverbrekelijk deel uit van aanbiedingen van Van Hattem Betimmeringen , overeenkomsten van welke aard dan ook met Van Hattem Betimmeringen en onderhandelingen aan het sluiten van een overeenkomst met Van Hattem Betimmeringen voorafgaand.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze handelsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
3. Mondelinge toezeggingen van, of afspraken met, personeelsleden of vertegenwoordigers van Van Hattem Betimmeringen zijn, voorzover die afwijken van schriftelijke aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of deze handelsvoorwaarden, slechts voor Van Hattem Betimmeringen bindend na schriftelijke bevestiging door de directie van Van Hattem Betimmeringen of de gevolmachtigde van de directie van Van Hattem Betimmeringen een en ander zoals nader omschreven in het handelsregister zoals genoemd in het voorafgaande artikel.
3. De opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene handelsvoorwaarden op latere door opdrachtgever gedane aanvragen, op de door Van Hattem Betimmeringen gedane aanbiedingen, op opdrachten van opdrachtgever en op alle door opdrachtgever met Van Hattem Betimmeringen te sluiten en gesloten overeenkomsten.
4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven.

Artikel 3: Aanbiedingen en opdrachten

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke van Van Hattem Betimmeringen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen en brieven, waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds door Van Hattem Betimmeringen worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Van Hattem Betimmeringen is pas gebonden, nadat hij een order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Van Hattem Betimmeringen wordt verder geacht een order te hebben aanvaard en een overeenkomst zal tussen partijen tot stand zijn gekomen, nadat Van Hattem Betimmeringen met de uitvoering van een geplaatste order is begonnen of één of meer bestelde zaken aan de opdrachtgever heeft geleverd. De naar aanleiding daarvan door Van Hattem Betimmeringen verzonden factuur komt in de plaats van een schriftelijke opdrachtbevestiging van Van Hattem Betimmeringen .
3. Van Hattem Betimmeringen heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding bij hem geplaatste order niet te accepteren. Op Van Hattem Betimmeringen rust niet de plicht een na een vrijblijvende aanbieding bij hem geplaatste order te herroepen, al zal Van Hattem Betimmeringen de opdrachtgever veelal ervan verwittigen dat een order niet in behandeling zal worden genomen, zonder daartoe gehouden te zijn.
4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
5. Afbeeldingen, tekeningen, maat – en gewichtsopgaven, adviezen, berekeningen, mededelingen omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties en dergelijke die door Van Hattem Betimmeringen worden verstrekt, zijn voor Van Hattem Betimmeringen niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de goederen die door Van Hattem Betimmeringen worden geleverd en/of de diensten en/of werkzaamheden die door Van Hattem Betimmeringen worden verricht.
6. Alle aanbiedingen worden door Van Hattem Betimmeringen naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Van Hattem Betimmeringen staat er evenwel niet voor in dat zich terzake geen afwijkingen voordoen.
7. Indien de opdrachtgever bij de aanvraag documenten, gegevens, tekeningen en dergelijke aan Van Hattem Betimmeringen verstrekt, mag Van Hattem Betimmeringen uitgaan van de juistheid hiervan en zal Van Hattem Betimmeringen zijn aanbieding hierop baseren.
8. Indien opdrachtgever de aanbieding van Van Hattem Betimmeringen niet aanvaardt, is Van Hattem Betimmeringen gerechtigd om aan opdrachtgever in rekening te brengen alle kosten die hij heeft moeten maken om de aanbieding te doen.

Artikel 4: Annulering

1. Indien opdrachtgever de aanbieding van Van Hattem Betimmeringen niet aanvaardt, is Van Hattem Betimmeringen gerechtigd om aan de opdrachtgever in rekening te brengen alle kosten die hij heeft moeten maken om de aanbieding te doen. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Van Hattem Betimmeringen met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Van Hattem Betimmeringen ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Van Hattem Betimmeringen geleden verliezen en gederfde winsten en in elk geval de kosten die Van Hattem Betimmeringen reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Opdrachtgever vrijwaart Van Hattem Betimmeringen voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens hem geldend mochten maken terzake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van annulering van de opdracht door de opdrachtgever.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan Van Hattem Betimmeringen bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Hattem Betimmeringen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Hattem Betimmeringen worden verstrekt en is gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige voltooiing of tijdige levering door Van Hattem Betimmeringen mogelijk te maken, waaronder het onverwijld beantwoorden van vragen en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.
4. Van Hattem Betimmeringen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Hattem Betimmeringen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: leverings- of uitvoeringstermijnen

1. Een (af-)leveringsdatum, leveringstermijn, opleveringsdatum of een termijn waarbinnen (een deel van) werkzaamheden zullen worden voltooid wordt door Van Hattem Betimmeringen bij benadering, te goeder trouw en naar beste weten, opgegeven. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden de door Van Hattem Betimmeringen opgegeven data of termijnen nimmer als fatale data of termijnen. Bij niet tijdige levering dient Van Hattem Betimmeringen uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Opdrachtgever zal Van Hattem Betimmeringen in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. De termijn waar¬binnen goederen volgens opgave door Van Hattem Betimmeringen dienen te worden geleverd of waarbinnen de uitvoering van werkzaamheden volgens opgave behoort te zijn verricht, begint pas te lopen zodra alle voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Van Hattem Betimmeringen zijn gekomen en de opdrachtgever aan al zijn eventueel reeds bestaande opeisbare betalings- of andere verplichtingen jegens Van Hattem Betimmeringen heeft voldaan.Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, beginnen de door Van Hattem Betimmeringen opgegeven leveringstijden bovendien eerst te lopen op de dag waarop Van Hattem Betimmeringen de vooruitbetaling heeft ontvangen ingeval partijen een vooruitbetaling zijn overeengekomen.
3. De binding van Van Hattem Betimmeringen aan een overeengekomen (af-)leveringsdatum, leveringstermijn, opleveringsdatum of een termijn waarbinnen (een deel van) werkzaamheden zullen worden voltooid, vervalt indien de opdrachtgever wijziging van de opdracht wenst, tenzij sprake is van een wijziging van geringe omvang.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in artikel 6 lid 2 en het in artikel 14 van deze handelsvoorwaarden bepaalde, is een overeengekomen termijn van voltooiing of levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Van Hattem Betimmeringen nodig is. Van Hattem Betimmeringen is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Van Hattem Betimmeringen de overeen¬komst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Van Hattem Betimmeringen heeft het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Overschrijding van een opgegeven termijn of datum met maximaal vier weken, niet zijnde het gevolg van overmacht, kan nimmer tot ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie van de opdrachtgever aanleiding geven. Wordt de overeengekomen datum of termijn met meer dan vier weken overschreden, dan heeft de opdrachtgever het recht de order bij aangetekende brief te annuleren. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Van Hattem Betimmeringen genoemde leveringstijd.
6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering plaats vanuit het magazijn van Van Hattem Betimmeringen (te Genemuiden) of vanaf het opslagterrein van Van Hattem Betimmeringen (te Genemuiden), in welk geval de kosten verbonden aan laden, lossen, transport/verzending en aflevering voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het risico van aan de opdrachtgever verkochte/af te leveren goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment dat Van Hattem Betimmeringen de goederen aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.
7. Wanneer met de opdrachtgever is overeengekomen dat de aflevering franco huis opdrachtgever of bij een door de opdrachtgever opgegeven adres zal geschieden, zal Van Hattem Betimmeringen de goederen vervoeren tot de plaats waar het transportmiddel over een behoorlijk berijdbare weg of terrein kan komen. In dat geval is de opdrachtgever evenwel aansprakelijk voor het risico van opslag, laden, transport en lossen van de goederen.
8. Van Hattem Betimmeringen is niet belast met het opslaan van te leveren goederen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. Hetgeen eveneens het geval is bij opslag als gevolg van de in het vorige lid van dit artikel vermelde situaties.
9. In geval de te leveren goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet door de opdrachtgever in acht wordt genomen, is Van Hattem Betimmeringen gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van opdrachtgever worden opgeslagen.

Artikel 7: Eigendom

1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen uit hoofde van iedere met Van Hattem Betimmeringen gesloten overeenkomst alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten, met inbegrip van rente, kosten en/of schaden, blijven de door Van Hattem Betimmeringen aan opdrachtgever geleverde goederen eigendom van Van Hattem Betimmeringen .
2. Indien Van Hattem Betimmeringen een aantal gelijksoortige roerende zaken aan de opdrachtgever heeft geleverd onder de voor de eigendomsoverdracht opschortende voorwaarde van voldoening van de daarvoor verschuldigde koopsommen en deze gelijksoortige zaken al dan niet bij afzonderlijke zendingen in de macht van de opdrachtgever zijn gebracht en al dan niet afzonderlijk zijn gefactureerd, worden, indien een deel van de factuurbedragen aan Van Hattem Betimmeringen mocht zijn betaald, de roerende zaken die nog in het bezit van de opdrachtgever zijn geacht onder het eigendomsvoorbehoud van Van Hattem Betimmeringen te vallen.
3. De opdrachtgever zal Van Hattem Betimmeringen desgevraagd altijd toegang dienen te verlenen tot de roerende zaken die krachtens eigendomsvoorbehoud aan Van Hattem Betimmeringen toebehoren. Voorts is de opdrachtgever, wanneer die terzake de uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen in verzuim is, gehouden de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van Van Hattem Betimmeringen rust, op eerste verzoek van Van Hattem Betimmeringen op zijn kosten aan Van Hattem Betimmeringen te retourneren, dan wel Van Hattem Betimmeringen in de gelegenheid te stellen die zaken terug te nemen. Voor iedere dag dat de opdrachtgever met voldoening aan het vorenstaande in gebreke blijft, zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Van Hattem Betimmeringen verbeuren gelijk aan 5% van de factuurwaarde van de betreffende zaken, waarbij een maximum geldt van de factuurwaarde. Deze boete laat de andere rechten van Van Hattem Betimmeringen onverlet en treedt in geen geval in de plaats van de hoofdvorderingen van Van Hattem Betimmeringen op de opdrachtgever.
4. Het risico voor geleverde goederen gaat niettegenstaande genoemd eigendomsvoorbehoud van Van Hattem Betimmeringen over op de opdrachtgever terstond na levering als omschreven in artikel 6 van deze handelsvoorwaarden. Op het moment dat onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan Van Hattem Betimmeringen worden geretourneerd, zal de betreffende overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden. De opdrachtgever zal door Van Hattem Betimmeringen worden gecrediteerd voor 65% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering binnen 1 maand na levering, voor 50% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering in de tweede maand na levering, voor 35% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering in de derde maand na levering, voor 25% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering in de vierde maand na levering en voor 15% van de factuurwaarde van de zaak bij retournering ingaande vijf maanden na levering. Deze te crediteren bedragen gelden mede wanneer Van Hattem Betimmeringen al dan niet door het leggen van beslag tot afgifte op de geleverde zaak zijn eigendomsrechten uitoefent. Het verschil tussen de in dit artikel genoemde te crediteren bedragen en de oorspronkelijke factuurwaarde van de geretourneerde goederen komt aan Van Hattem Betimmeringen toe ten titel van schadevergoeding.
5. Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst op verzoek van een der partijen wordt ontbonden en er op de goederen van Van Hattem Betimmeringen nog een eigendomsvoorbehoud rust, is de opdrachtgever gehouden om deze goederen terstond aan Van Hattem Betimmeringen ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om vorderingen zijnerzijds te verrekenen met deze goederen dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.
6. In geval van voor export bestemde goederen worden, in afwijking van het bepaalde in artikel 16, de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht terzake van het eigendomsvoorbehoud voor Van Hattem Betimmeringen gunstiger bepalingen bevat dan het op grond van artikel 16 toepasselijke recht.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Hattem Betimmeringen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Van Hattem Betimmeringen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Van Hattem Betimmeringen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van die vergoeding tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal een partij van de overeenkomst geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem zelf kunnen worden toegerekend. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
6. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst en bij het totstandkomen van wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst wordt iedere medewerker van opdrachtgever die zich jegens Van Hattem Betimmeringen namens opdrachtgever voordoet bevoegd te zijn om opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Artikel 9: Opschorting en beëindiging

1. Van Hattem Betimmeringen is gerechtigd om, onverminderd hem recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (I) uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of (II) die overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. ten aanzien van de opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd dan wel indien ten aanzien van de opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) van toepassing is verklaard;
c. de onderneming van opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
d. opdrachtgever komt te overlijden;
e. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van opdrachtgever;
f. Van Hattem Betimmeringen gegronde redenen heeft om te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Van Hattem Betimmeringen gesloten overeenkomsten te voldoen en opdrachtgever op verzoek van Van Hattem Betimmeringen niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Alle vorderingen die Van Hattem Betimmeringen in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit artikel op opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn, terwijl Van Hattem Betimmeringen voorts gerechtigd is alle hem toekomende goederen terug te nemen.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Van Hattem Betimmeringen op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 10: Gebreken; klachttermijnen

1. De opdrachtgever is gehouden direct bij voltooiing of aflevering te controleren of Van Hattem Betimmeringen de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is gehouden eventuele klachten direct, doch uiterlijk binnen acht dagen na voltooiing of aflevering, schriftelijk en onderbouwd bij Van Hattem Betimmeringen in te dienen. Mocht op deze wijze binnen de genoemde termijn geen klacht door Van Hattem Betimmeringen zijn ontvangen, dan wordt de opdrachtgever geacht de voltooide werkzaamheden of de geleverde zaken onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
2. Klachten omtrent niet direct zichtbare gebreken dienen schriftelijk bij Van Hattem Betimmeringen te worden ingediend direct nadat het gebrek zich heeft geopenbaard of redelijkerwijze ontdekt had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de werkzaamheden of aflevering van de zaak. Na ommekomst van die termijn is Van Hattem Betimmeringen niet gehouden de opdrachtgever te vrijwaren voor niet direct zichtbare gebreken en komt ieder recht om over de kwaliteit van het voltooide of het afgeleverde te klagen te vervallen.
3. De prestatie van Van Hattem Betimmeringen geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het resultaat van de werkzaamheden in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
4. Indien een klacht gegrond blijkt, is Van Hattem Betimmeringen slechts verplicht het onjuist uitgevoerde/geleverde te vervangen of alsnog te verrichten of te herstellen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, in welk geval Van Hattem Betimmeringen tot niet meer gehouden is dan het verzenden van een creditnota ter hoogte van de factuurwaarde van de opdracht, althans van dat deel van de opdracht waar de klacht betrekking op heeft. Tot iets anders is Van Hattem Betimmeringen niet gehouden, wordende iedere aansprakelijkheid voor schadevergoeding door Van Hattem Betimmeringen uitgesloten.

Artikel 11: Vergoeding & prijswijzigingen

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste vergoeding wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. De vaste vergoeding is exclusief BTW.
3. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Van Hattem Betimmeringen , geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand kan Van Hattem Betimmeringen de aan hem verschuldigde vergoeding periodiek in rekening brengen.
6. Aanbiedingen geschieden en overeenkomsten worden gesloten op basis van het prijspeil dat op het tijdstip van de aanbieding of overeenkomst geldt. Indien zich vóór of tijdens de feitelijke uitvoering van de overeenkomst een verhoging van het prijspeil mocht voordoen (waarbij te denken valt aan prijsverhoging door producenten/ toeleveranciers, verhoging van belastingen, invoerrechten, heffingen, arbeidslonen en sociale lasten, wijziging van valutakoersen), heeft Van Hattem Betimmeringen het recht de uiteindelijk aan de opdrachtgever te berekenen prijs/vergoeding aan te passen aan het verhoogde prijspeil dat geldt op de datum van de aflevering respectievelijk de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever zal die prijsverhoging dienen te accepteren, mits er tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan tenminste twee maanden zijn verlopen en de prijsverhoging maximaal 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs zal belopen. Wijziging van het percentage van de omzetbelasting speelt in dit verband geen rol.
7. Alle prijzen van de door Van Hattem Betimmeringen te verrichten werkzaamheden en/of diensten, evenals van de door Van Hattem Betimmeringen te leveren goederen, zijn steeds exclusief alle directe en indirecte belastingen, invoerrechten en accijnzen, alsmede exclusief transport- en verzendkosten en verzekeringspremies. Vorenbedoelde directe en indirecte belastingen, invoerrechten en accijnzen, alsmede transport- en verzendkosten en verzekeringspremies komen voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Betaling

1. De betaling van de door de opdrachtgever aan Van Hattem Betimmeringen verschuldigde bedragen dient in beginsel contant te geschieden direct bij levering van zaken of direct na voltooiing van verrichte werkzaamheden.
2. Wanneer Van Hattem Betimmeringen de opdrachtgever van diens verplichting tot contante betaling heeft ontslagen, dient de betaling van de facturen van Van Hattem Betimmeringen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied. Dit is een fatale termijn en de opdrachtgever is, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, direct in verzuim wanneer hij binnen genoemde termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen mocht hebben voldaan.
3. Wanneer speciale kortin¬gen of andere niet algemeen gebruikelijke voor de opdrachtgever gunstige condities zijn overeengekomen, vervallen deze van rechts¬wege bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn.
4. Van Hattem Betimmeringen behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen (gedeeltelijke) contante betaling terstond bij levering van zaken of bij voltooiing van werkzaamheden te verlangen. Zo Van Hattem Betimmeringen op contante betaling staat, zal zij bij gebreke daarvan niet behoeven (af) te leveren of geen verdere werkzaamheden behoeven te verrichten.
5. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft zal deze ingaande 14 dagen na factuurdatum aan Van Hattem Betimmeringen van rechtswege een vertragingsrente verschuldigd worden ter hoogte van 1,5% (anderhalf procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle zal gelden.
6. Al hetgeen Van Hattem Betimmeringen van de opdrachtgever heeft te vorderen zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of aanmaning opeis¬baar zijn, indien de opdrachtgever één of meer andere facturen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en deswege in verzuim is. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.
7. Van Hattem Betimmeringen is gerechtigd zijn vordering ter incasso en/of juridische bijstand uit handen te geven wanneer de opdrachtgever wegens non-betaling in verzuim is. Op het moment dat Van Hattem Betimmeringen zijn vordering ter incasso en/of juridische bijstand uit handen geeft, is de opdrachtgever gehouden de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten te voldoen, welke buitengerechtelijke kosten 15% van de totale vordering zullen bedragen, zulks met een minimum van € 100,00. Ten laste van de opdrachtgever komen voorts alle andere kosten die op de invordering mochten vallen, dan wel alle kosten die Van Hattem Betimmeringen tot behoud of ter uitoefening van zijn rechten mocht maken, waaronder die van conservatoire beslagen, gedingen en informaties. Dit alles onverminderd het recht van Van Hattem Betimmeringen om de daadwerkelijke schade te vorderen.
8. Indien Van Hattem Betimmeringen redenen heeft eraan te twijfelen dat opdrachtgever zijn financiële verplichtingen zal nakomen, is Van Hattem Betimmeringen gerechtigd om te allen tijde van opdrachtgever (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat opdrachtgever een, ter beoordeling van Van Hattem Betimmeringen , deugdelijke zekerheid stelt.
9. Reclames terzake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk aan Van Hattem Betimmeringen ter kennis zijn gebracht, bij gebreke waarvan Van Hattem Betimmeringen gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1.a. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid is Van Hattem Betimmeringen niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade, waaronder onder meer te verstaan: directe of indirecte schaden, kosten, rente of nadelen, waaronder schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de opdrachtgever, bedrijfs- of stagnatieschade, milieuschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden, een gevolg zijnde van of verband houdende met het gebruik of verbruik van door Van Hattem Betimmeringen geleverde zaken of door Van Hattem Betimmeringen verrichte werkzaamheden, dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van zaken zijn ingeschakeld dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering of de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
b. Verder is Van Hattem Betimmeringen niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie Van Hattem Betimmeringen zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient of van ondergeschikten.
c. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Hattem Betimmeringen of zijn ondergeschikten.
d.Van Hattem Betimmeringen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
2. Indien Van Hattem Betimmeringen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van Van Hattem Betimmeringen , voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Voldoening aan eventueel geldende garantieverplichtingen en betaling van de schade als vastgesteld en erkend door de assuradeuren van Van Hattem Betimmeringen wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding, tenzij dwingend recht zich daartegen mocht verzetten.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Van Hattem Betimmeringen beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking hiervan, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde vergoedingsgedeelte.
3. Behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Hattem Betimmeringen , vrijwaart opdrachtgever Van Hattem Betimmeringen voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens hem geldend mochten maken terzake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die opdrachtgever jegens Van Hattem Betimmeringen kan doen gelden.

Artikel 14: Zekerheid

1. Indien na het sluiten van een overeen¬komst omstandigheden ter kennis van Van Hattem Betimmeringen komen, die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet binnen de overeengekomen termijn zal kunnen nakomen, zoals het geval kan zijn bij twijfel over de krediet¬waardigheid van de opdrachtgever, heeft Van Hattem Betimmeringen het recht om niet (verder) te leveren of werkzaamheden niet (verder) te verrichten, tot op het moment dat er door de opdrachtgever, op een door Van Hattem Betimmeringen te bepalen wijze, zeker¬heid is gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichting van de opdrachtgever. Een door Van Hattem Betimmeringen verlangde zekerheidsstelling zal veelal in de vorm van een bankgarantie worden gevraagd.
2. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde omstandigheden worden geacht zich in ieder geval voor te doen wanneer de opdrachtgever één of meer facturen van Van Hattem Betimmeringen niet binnen de geldende termijn heeft voldaan, een opeisbare vordering van een derde onbetaald laat of door een derde beslag wordt gelegd ten laste van de opdrachtgever.
3. Mocht de opdrachtgever binnen 14 dagen na een daartoe schriftelijk gedaan verzoek de verlang¬de zekerheid niet hebben gesteld, dan heeft Van Hattem Betimmeringen het recht de overeenkomst(en) of het deel daarvan dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden en zal de opdrachtgever aan Van Hattem Betimmeringen ten titel van schadevergoeding en winst¬der¬ving een bedrag dienen te vergoe¬den dat gelijk is aan minimaal 35% (vijfendertig procent) van het geldelijk belang der ontbonden overeenkomst of het ontbon¬den deel daarvan. Onder geldelijk belang wordt verstaan het beloop van de factuur, die Van Hattem Betimmeringen bij regelmatige uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever zou hebben doen toekomen.

Artikel 15: Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken of omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Hattem Betimmeringen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Hattem Betimmeringen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tot die oorzaken of omstandigheden worden onder meer gerekend werkstakingen, stagnatie in de aanvoer van goederen, calamiteiten bij Van Hattem Betimmeringen , andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties.
2. Indien de uitvoering van een overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Van Hattem Betimmeringen het recht de overeenkomst aan de bijzondere zich voordoende omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zo Van Hattem Betimmeringen er voor kiest de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de bijzondere omstandigheden die uit de overmachtsituatie voortvloeien, zal daaromtrent overleg worden gepleegd met de opdrachtgever. Mocht de aanpassing van de uitvoering van de overeenkomst voor de opdrachtgever zeer ernstig bezwarend zijn, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst of het deel daarvan dat nog niet is uitgevoerd te annuleren. Annulering binnen vier weken na het verstrijken van de overeengekomen (af-)leveringsdatum, leveringstermijn, opleveringsdatum of termijn waarbinnen (een deel van) werkzaamheden moeten zijn voltooid zal niet mogelijk zijn, omdat Van Hattem Betimmeringen en de opdrachtgever tenminste zo’n periode nodig zullen hebben om in alle redelijkheid en te goeder trouw naar oplossingen voor het bijzondere geval te zoeken. Zowel Van Hattem Betimmeringen als de opdrachtgever zullen de in dit artikel bedoelde ontbinding of annulering van de overeenkomst, of het deel daarvan dat nog niet is uitgevoerd, aan de andere partij bij aangetekende brief dienen mee te delen, tenzij de annulering of ontbinding middels faxbericht heeft plaatsgevonden en de goede ontvangst van dat bericht door de andere partij is bevestigd.
3. Indien Van Hattem Betimmeringen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4. Van Hattem Betimmeringen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet bij een door Van Hattem Betimmeringen ingeschakelde hulppersoon, importeur, exporteur, fabrikant en/of toeleverancier en die zich jegens Van Hattem Betimmeringen op overmacht beroept, zal dit mede als een bij Van Hattem Betimmeringen zelf aanwezige overmachtsituatie worden aangemerkt die jegens de opdrachtgever werkt.
6. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht wordt opgeschort of ingeval van blijvende overmacht door Van Hattem Betimmeringen of de opdrachtgever de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, met inachtneming van het in deze handelsvoorwaarden bepaalde, is Van Hattem Betimmeringen nimmer aansprakelijk voor schadevergoeding.

Artikel 16: Bevoegde rechter, toepasselijk recht en geschillen

1. Alle vorderingen van Van Hattem Betimmeringen op de opdrachtgever en alle geschillen tussen Van Hattem Betimmeringen en de opdrachtgever die voortvloeien uit een overeenkomst tussen deze partijen zullen, voorzover zij de bevoegdheid van de sector Kanton te boven gaan, in eerste instantie uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle-Lelystad. Van Hattem Betimmeringen zal echter het recht hebben de vordering of het geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de woonplaats van de opdrachtgever bevoegd is, indien Van Hattem Betimmeringen daar om hem moverende redenen voor kiest.
2. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.
3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 13 februari 2007 en zijn op 13 februari 2007 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Regio Zwolle.